Image Gallery
 
 

Contact us

 
   
 
Kolhapur

 Sadguru Shri Vishwanath Maharaj Rukdikar Trust.
‘Vishwapandhari’,
Param Pujya Vishwanath Maharaj Mandir,
Param Pujya Shri Vishwanath Maharaj Marg,
Opposite I.T. Park,
Kolhapur.
Ph (0231)- 2622020.
America

 Shri Devdatta Kulkarni
Res :  012487668265
Mumbai

 Shri Ashok Naik
Off :  (022) - 3727203
(022) - 3723743
Fax : (022) - 3737413
Res : (022) - 3693261
Pune

 Dr. Sameer Jamagdani
Clinic :  (020) - 24430262
Mob   :  98220 - 67983

Dr. Tushar Saundarkar
Mob   :  94223 - 31129
Karad

 Shri Arvind Gadre
Off :  (02164) - 22564
Res : (02164) - 41326
Satara

 Shri Suresh Ramdasi
Res :  (02162) - 30236
 
 
Sangli/Miraj

 Shri Anandrao Salunkhe
Off :   (0233) - 332844,
Res :  (0233) - 301726.


Bangalore

 Smt. Manisha Kulkarni
Mob: 98455 - 45186
Ratnagiri

 Shri Rahul Kusumbkar
Mob :  94232 - 91591.

Dr. Sharad Joshi
Mob :  94238 - 17857.


Bijapur

 Dr. Sudhir Anklikar
Res : (08352) - 520127
Aurangabad/Paithan

 Shri Mahendra Kulkarni
Res :  (0240) - 321093,Nasik

 Shri. Yogesh Kande
Res : (0253) - 516090
 
 
Latur

 Shri Laxmikant Somani
Off :   (02382) - 42150.
Res :  (02382) - 44750.

Mob :  98231 - 30171

Parbhani

 Dr. Tushar Suklikar
Res : (02452) - 24013
Dhule

 Shri Yogesh Patil
Mob :  98225 - 54149.

Gargoti

 Shri. Kaka Jadhav
Res : (02324) - 50015
 
   
   
   
   
Updates
|| P.P.S.S.Devnath Maharaj ||

|| P.P. Gunda Maharaj ||

|| P.P.S.S.Devnath Maharaj ||

|| P.P. Gunda Maharaj ||

|| P.P.S.S.Devnath Maharaj ||

|| P.P. Gunda Maharaj ||

|| P.P.S.S.Devnath Maharaj ||

|| P.P. Gunda Maharaj ||

|| P.P.S.S.Devnath Maharaj ||

|| P.P. Gunda Maharaj ||

|| P.P.S.S.Devnath Maharaj ||

|| P.P. Gunda Maharaj ||